Allmänna villkor

Avsnitt 1 – First Class Trophys allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för alla transaktioner. Eventuella avvikelser från dessa villkor är endast giltiga med First Class Trophys skriftliga samtycke.

Avsnitt 2 – Ingående av försäljningsavtal för konservatortjänster och produkter

Avtal för köp av tjänster och produkter från First Class Trophy görs på danska, svenska, engelska eller tyska. Efter beställning av en tjänst eller produkt, får kunden en orderbekräftelse via e-post. Orderbekräftelsen innehåller ordernummer, betalningsmottagarens namn och adress, betalningsmetod samt en översikt över de beställda tjänsterna eller produkterna. Kunden uppmanas att skriva ut den mottagna orderbekräftelsen för att ha en papperskopia. Försäljningsavtalet anses slutligen ingånget när First Class Trophy antingen

  1. Har mottagit den undertecknade ordern från kunden, eller
  2. När kunden har bekräftat ordern via e-post eller telefon

Kunden påminns om att majoriteten av First Class Trophys tjänster och produkter är specialtillverkade enligt kundens önskemål och behov.

Avsnitt 3 – Elektronisk kommunikation

Genom att köpa tjänster eller produkter, godkänner kunden att löpande kommunikation och meddelanden kan ske elektroniskt till den angivna e-postadressen. Kunden godkänner att elektroniska meddelanden har samma rättsliga verkan som meddelanden som inte skickas via e-post.

Avsnitt 4 – Priser

Priser i danska kronor (DKK) är inklusive 25% moms – för alla andra valutor visas priserna exklusive moms. Eventuella tullavgifter, veterinärinspektionsdokument, CITES-dokument eller andra avgifter ska betalas av köparen.

Avsnitt 5 – Betalning

Betalning för tjänster/produkter kan göras via banköverföring, PayPal, Dankort, MasterCard och VISA-kreditkort eller kontant. Kostnaden för att använda internationella kreditkort för betalningar är 6%. Vid beställning ska 50% av köpesumman inkl. moms betalas som deposition. Depositionen ska betalas inom 8 dagar från beställningen. Återstående belopp ska betalas i samband med leveransen av tjänsterna/produkterna eller före leverans/distribution av tjänsterna/produkterna.

Avsnitt 6 – Ångerrätt

Köparen har rätt att dra sig ur avtalet inom 14 dagar räknat från beställningsdatumet. Om den 14

dagen infaller på en helgdag, grundlagsdagen, julafton eller nyårsafton, löper tidsfristen ut nästkommande arbetsdag.

Om kunden utnyttjar sin ångerrätt, ska First Class Trophy behandla ärendet så snart som möjligt och inom 21 dagar efter mottagandet av kundens meddelande om att dra sig ur köpet. Pengarna för tjänsten/produkten ska återbetalas till köparen i samband med utövandet av ångerrätten och betalas till det bankkonto som köparen har angett till First Class Trophy. Eventuella bankavgifter i samband med återbetalningen ska betalas av köparen.

Produkter ska returneras till First Class Trophys affärsadress på Randersvej 397, 8380 Trige. Köparen ska ange sitt namn och adress och helst bifoga en kopia av det ursprungliga e-postkvitto/orderbekräftelse.

Köparen ska betala kostnaderna för retursändningar till/från First Class Trophys affärsadress. Sådana kostnader som First Class Trophy ådrar sig kommer att dras av från det belopp som ska återbetalas till köparen i samband med utövandet av ångerrätten.

Avsnitt 7 – Bytesrätt

First Class Trophy påpekar att de flesta tjänster/produkter är specialtillverkade enligt kundens krav. För sådana beställningar kan bytesrätten i princip inte utnyttjas. First Class Trophy kommer inte att påbörja utförandet av en beställning innan utgången av den 14-dagars ångerrätten, såvida inte kunden samtycker till att First Class Trophy börjar utföra beställningen innan ångerperiodens slut. Kundens samtycke i samband med köpet innebär att ångerrätten upphör och därmed blir ogiltig.

Vid köp av färdiga produkter, såsom garvade skinn, zoologisk dekoration, trofémonteringar, finns en 14-dagars bytesrätt enligt samma regler som beskrivs i avsnitt 6. Produkter kan bytas eller returneras endast efter skriftlig överenskommelse med First Class Trophy. I sådana fall sker kreditering med ett samtidigt överenskommet belopp.

Avsnitt 8 – Leverans och transport

Om inte annat avtalats sker leverans och transport till First Class Trophys lokala affärsadress i Danmark, Sverige eller Tyskland, alltid på kundens kostnad och risk. First Class Trophy tar inget ansvar för eventuella skador på skinn/trofé under transport.

Risken övergår endast till First Class Trophy vid leverans/mottagande vid vårt lokala kontor eller vid personlig leverans till oss på annan adress.

INLÄMNING AV DJUR/FÅGLAR/TROFÉER FÖR TAXIDERMI

Från Danmark (inkl. Grönland och Färöarna)

Om inte annat avtalats ska alla djur/fåglar för taxidermi lämnas in eller skickas till First Class Trophys affärsadress i Danmark. Vi accepterar djur/fåglar/troféer som färska, frysta och saltade/torkade skinn, kokta och desinficerade skallar. Alla tillstånd/certifikat/CITES-dokument ska åtfölja sändningen.

VIKTIGT: Innan du skickar eller levererar trofén, vänligen skicka ett e-postmeddelande med detaljer till e-post office@firstclasstrophy.com eller ring +45 70 200 850

Från Sverige Om inte annat avtalats ska alla djur/fåglar för taxidermiarbete överlämnas eller skickas till First Class Trophys partneradresser i Sverige (för lokala affärsadresser, skicka ett e-postmeddelande till: office@firstclasstrophy.com). Vi accepterar djur/fåglar/troféer som färska, frysta och saltade/torkade skinn, kokta och desinficerade skallar. Alla tillstånd/certifikat/CITES-dokument ska åtfölja sändningen.

VIKTIGT: Innan du skickar eller levererar trofén, vänligen skicka ett e-postmeddelande med detaljer till e-post office@firstclasstrophy.com eller ring +45 70 200 850

Från andra länder inom EU

När djur/fåglar/troféer skickas från ett annat EU-land, samtycker First Class Trophy till att ta emot skinn som har varit våtsaltade i minst 14 dagar i enlighet med gällande regler från den Danska Veterinär- och Livsmedelsmyndigheten. Alla tillstånd/certifikat/CITES-dokument måste åtfölja sändningen. Sändningar ska skickas till First Class Trophys affärsadress i Trige, Danmark. Skicka ett e-postmeddelande med detaljer till e-post

VIKTIGT: Innan du skickar eller levererar trofén, vänligen skicka ett e-postmeddelande med detaljer till e-post office@firstclasstrophy.com eller ring +45 70 200 850

Från andra länder utanför EU

Vid sändning av djur/fåglar/troféer till First Class Trophy från ett land utanför EU, accepterar vi endast fåglar/djur/troféer som saltade och torkade skinn och kokta, rengjorda och desinficerade skallar. Alla tillstånd/certifikat/CITES-dokument måste följa med sändningen. Sändningar från ett land utanför EU måste, om inget annat avtalats, skickas till First Class Trophy’s verksamhetsadress i Trige, Danmark. Vänligen skicka ett e-postmeddelande med detaljer till e-post office@firstclasstrophy.com eller ring +45 70 200 850.

Sektion 9 – Leverans av Troféer

Om inget annat avtalats, ska den färdiga uppstoppningen av fåglar/djur/troféer hämtas av kunden på First Class Trophy’s verksamhetsadress i Danmark eller hos partners i andra länder.

Om inget annat avtalats, ska kunden hämta sina produkter inom 21 dagar efter att ha mottagit en avisering från First Class Trophy som informerar om att produkten är klar för avhämtning. Om produkten inte hämtas inom 21 dagar, har First Class Trophy rätt att ta ut en lagringsavgift på 10 % av inköpspriset per månad eller delar därav.

Om produkten inte hämtas inom 2 månader efter First Class Trophy’s 3 på varandra följande aviseringar via e-post till kunden om att produkten är klar för avhämtning, har First Class Trophy rätt att sälja produkten till en tredje part, den högst bjudande på en auktion. Det återvunna beloppet från försäljningen kommer att avräknas som full eller delvis betalning av det belopp som kunden ska betala för produkten. Efter avräkning av lagringsavgiften kommer eventuellt överskott att överföras till kundens bankkonto.

Det kan avtalas separat att First Class Trophy mot betalning arrangerar leverans av de färdiga, monterade fåglarna/djuren/troféerna till kunden eller någon annan överenskommen adress. Alla frakt- och fraktkostnader ska bäras av köparen. Leverans ska ske från First Class Trophy’s verksamhetsadress i Trige eller från det lager varifrån produkterna skickas. Om inget annat avtalats skriftligen, övertar köparen risken för produkterna vid leverans till transportören och frakten sker på köparens bekostnad och risk. Om First Class Trophy inte har fått särskilda instruktioner, har de rätt att välja transportmedel och transportväg till den leveransadress som kunden angett. Generellt är First Class Trophy inte ansvarig för skador i samband med transport.

Sektion 10 – Leveranstid

Angiven leveranstid är ungefärlig och kan komma att fördröjas. Om First Class Trophy får reda på att den kommunicerade leveranstiden inte kan hållas, kommer de att informera kunden när leveransen förväntas ske. Köparen kan inte säga upp avtalet på grund av försening som kan tillskrivas First Class Trophy, om inte sådan försening överstiger 6 månader. Köparen kan inte kräva ersättning från First Class Trophy för en försening.

Sektion 11 – Äganderättsförbehåll

First Class Trophy behåller äganderätten till varorna tills full och slutlig betalning har gjorts.

Sektion 12 – Force Majeure

Följande omständigheter befriar First Class Trophy från dess ansvar om de hindrar genomförandet av avtalet eller gör det orimligt betungande: Varje omständighet utanför First Class Trophy’s kontroll, såsom arbetskonflikter, sjukdom, strejker, lockouter, krig, mobilisering, konfiskation, valuta restriktioner, transporthinder, transportförseningar, kraftrestriktioner, brand, terrorism, bristfällig eller defekt leverans från underleverantörer, etc.

Sektion 13 – Konfidentiell Information

First Class Trophy lämnar inte ut information till obehöriga parter. First Class Trophy lagrar sina kunders data säkert, men okrypterat.

Sektion 14 – 2-årig Reklamationsrätt

First Class Trophy ger två års garanti för brister i enlighet med bestämmelserna i köplagen räknat från mottagandet av produkten/tjänsten. Felaktig användning, missbruk eller vandalism, etc. täcks inte av reklamationsrätten. Klagomål på brister måste meddelas First Class Trophy inom rimlig tid men senast 2 månader efter att bristen identifierats. I samband med klagomålet ska kunden skicka en beskrivning av bristen på den aktuella produkten/tjänsten till First Class Trophy via e-post. Orderbekräftelsen som mottagits från First Class Trophy i samband med köpet ska också bifogas med klagomålet till First Class Trophy. Om det visar sig att tjänsten/produkten som klagomålet avser inte lider av den brist som kunden påstår, eller om bristen orsakades av kundens beteende, inklusive missbruk eller vandalism, kommer First Class Trophy att ta ut en felbehandlingsavgift på 60 EURO per timme, beräknad utifrån den tid som gått åt till att hitta felet.

First Class Trophy kan inte hållas ansvarig för något håravfall på skinnet. Håravfall eller fjäderavfall kan endast bestämmas efter garvning av skinnet och orsakas ofta av felaktig initial behandling/saltning av skinnet. Eventuella bettmärken, insektsbett eller kulhål i skinnet/lädret är ett tecken på äkthet och ska inte betraktas som fel. Mindre knutar, färgvariationer, starka och svaga årsringar i träet anses inte vara fel. First Class Trophy ansvarar inte för kvaliteten på “Dip & Pack”-arbete utfört av andra uppstoppare i utländska länder, även om First Class Trophy ansvarar för samordning, fakturering och transport av dessa troféer till EU som till exempel under “ALL INCLUSIVE”-konceptet från Afrika. First Class Trophy ansvarar inte för brister och defekter som påstås av köparen senare än 2 år efter leverans.

Sektion 15 – Försäkring eller Ansvarsbegränsning

First Class Trophy’s ansvar är i allmänhet begränsat till det totala fakturabeloppet för den specifika trofén (fågel/djur). First Class Trophy’s ansvar kan dock aldrig överstiga totalt DKK 15.000 per fågel/djur/trofé. First Class Trophy kan inte hållas ansvarig för indirekt förlust, inklusive följdskador, drift- och intäktsförlust, utebliven vinst, tidsförlust, olägenheter, dagböter eller andra indirekta förluster.

Alla fåglar/djur/troféer är automatiskt försäkrade upp till DKK 15.000 så länge de är i First Class Trophy’s vård. Genom skriftligt avtal och mot en avgift kan kunden öka den försäkrade summan upp till DKK 2,000,000.

För First Class Trophy’s specialprodukt “All Inclusive” erbjuden i samband med hemtransport och uppstoppning av troféer i Afrika, Grönland och Europa, utökas den försäkrade summan till att täcka troféavgift, uppstoppningsarbete, “Dip & Pack”-kostnader och hemtransportkostnader. Denna specialförsäkring ger täckning från det ögonblick troféerna är i First Class Trophy’s fraktförarens vård tills kunden har mottagit troféerna. Försäkringen täcker inte tiden när trofén förvaras på jaktgården och genomgår “Dip & Pack”-processen hos den lokala uppstopparen i jaktlandet. First Class Trophy tar inget ansvar för eventuell felmärkning av troféer i jaktlandet, dvs. att fel trofé skickas till First Class Trophy eller kunden och försäkringen täcker inte eventuell felmärkning av trofén i jaktlandet, dvs. att fel trofé skickas till First Class Trophy eller kunden. Om en fågel eller ett däggdjur som skickats till First Class Trophy i rå/fryst tillstånd av någon anledning visar sig vara olämplig för montering (t.ex. på grund av lösa fjädrar, lösa hår, förruttnelse eller dålig kvalitet), kommer det att kasseras. Enligt lag är First Class Trophy inte tillåtet att återlämna råa, obehandlade troféer till privatpersoner.

Sektion 16 – Produktansvar

First Class Trophy’s produktansvar följer den danska lagen om produktansvar. Om inget annat föreskrivs av tvingande lag, är First Class Trophy inte ansvarig för driftstopp, utebliven vinst eller andra indirekta förluster.

Sektion 17 – Ansvarsfriskrivning

First Class Trophy tar inget ansvar för tryckfel, prisfel, färgavvikelser på bilderna etc. på dess webbplats. Inget ansvar tas heller för moms- och skatteändringar, prisändringar eller slutsålda produkter. Alla erbjudanden gäller så länge lagret räcker/inom en given period

Sektion 18 – First Class Trophy’s Affärsadress är:

Sverige

First Class Trophy har inget officiellt företag i Sverige utan vi samarbetar med ett antal partners där du kan lämna in och hämta troféer. Kontakta oss på office@firstclasstrophy.com för fullständig lista.

Danmark

First Class Trophy Taxidermy
Langagervej 2
DK-8380 Trige
aarhus@firstclasstrophy.com
CVR nr. 32555764

Sydafrika

First Class Trophy Taxidermy South Africa (Pty) Ltd.
4 Waverly Close, Constantia
7806 Cape Town
southafrica@firstclasstrophy.com

Tel: +27 (79) 335-6253
E-post: southafrica@firstclasstrophy.com

Namibia

First Class Trophy Namibia PTY (Ltd)
Okatjetswambo Farm
Okahandja District 137
Otjozondjupa
Tel: +264 814599625
E-post: stefanus@firstclasstrophy.com

Sektion 19 – Överlåtelse av Rättigheter och Skyldigheter

First Class Trophy har rätt att överlåta alla rättigheter och skyldigheter enligt sina avtal till tredje part.

Sektion 20 – Tvister

Dansk lag ska tillämpas på alla tvister mellan parterna avseende köp och beställning av produkter, etc. från First Class Trophy. Eventuella tvister mellan parterna angående en leverans ska avgöras av Århus tingsrätt som första instans om inte annat föreskrivs av tvingande regler som är tillämpliga på konsumenter.

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.